Záručné podmienky

 1. Spoločnosť FINOX BB, s.r.o. ako predajca okien a dverí, , dáva na svoje výrobky záruku podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 2. Pre vchodové dvere a doplnkové vybavenie výrobkov ako sú: rolety, madlá, kľučky, ventilácie, samozatvárače, zámky, elektrozámky, cylindrické vložky sa vzťahuje záručná doba dva roky
 3. Reklamáciu je treba podať písomne v obchodnom mieste kde boli výrobky firmy FINOX BB s.r.o. zakúpené.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom dodania výrobkov.
 5. Podmienkou riešenia reklamácie je plná úhrada dodaného tovaru.
 6. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí zákazník náklady spojené s výjazdom servisného technika k danému prípadu.
 7. Montáž je potrebné vykonávať zhodne s projektom, návodom na montáž a dodržaním platných technických noriem.
 8. Všetky chyby vzniknuté vo výrobnom procese, alebo vzniknuté chybou materiálu zahrnuté v záruke budú odstránené v termíne do tridsiatich dní odo dňa nahlásenia a správneho podania reklamácie. U zložitejších prípadov sa táto doba môže predĺžiť.
 9. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:
 • použitím výrobku za iným účelom než je určené
 • nesprávnou alebo neodbornou údržbou
 • nesprávnou obsluhou alebo opravou
 • pôsobením cudzích vplyvov (chemické substancie, oheň, atď.)
 • konštrukčnými zmenami a neodbornými zásahmi
 • nesprávnou montážou
 • použitím prvkov a súčiastok iných výrobcov na výrobkoch firmy DRUTEX
 • mechanickým poškodením vzniknutým po prijatí tovaru
 • opotrebením súčastí ktoré boli nesprávne používané
 1. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie či prasknutie skiel vzniknuté v priebehu užívania a chyby ktoré pripúšťajú platné stavebné normy.
 2. Spôsob vybavenia reklamácie a chýb s ňou spojených je v kompetencii spoločnosti FINOX BB, s.r.o..
 3. Odberateľ je povinný previesť množstevnú a kvalitatívnu kontrolu tovaru v rozsahu zjavných chýb, ktoré po prevzatí tovaru nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Za zjavné chyby sa považuje nezhodnosť: rozmerov, členenia, farieb a mechanické poškodenie skiel alebo profilov typu ryhy, škrabance, praskliny atď.. Odberateľ, ktorý sa aj napriek tomu rozhodne takto znehodnotené okno namontovať, sa súčasne vzdáva práva reklamáciu tohto výrobku a vymáhaním škôd spôsobených chybou výrobku.
 4. Spoločnosť FINOX BB, s.r.o. si vyhradzuje právo rozhodnutia v určení rozsahu zodpovednosti z titulu chyby výrobku, so súčasným vyjadrením súhlasu predaniu celej veci k vyšetreniu nezávislému odborníkovi alebo inštitútu odsúhlaseného oboma stranami. Spoločnosť FINOX BB, s.r.o. sa zároveň zaväzuje rešpektovať výsledky expertízy vydanej k danej veci pričom náklady spojené z expertízou hradí strana, ktorá je uznaná vinnou.
 1. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani neodročuje právo kupujúceho vznikajúce pri nezhodnosti výrobku so zmluvou.

Všeobecné obchodné podmienky 

 

 1. Termín dodania okien 7-21 dní, pokiaľ nie je osobne dohodnuté inak. Predávajúci nie je zodpovedný za omeškanie dodávky ak dodávka mešká z dôvodov oneskorenia dodávky výrobcom predávajúcemu, alebo ak zlyhanie nenastalo vinou predávajúceho. Za vinu predávajúceho sa nepovažuje omeškanie výroby.
 2. Kupujúci vyhlasuje že návrh tovaru a prác uvedených v objednávke si riadne prezrel, bol sním dostatočne oboznámený a rozumie mu a súhlasí s materiálmi, kvalitou, rozmermi, orientáciou, pozíciou, farbou a ostatnými detailmi tovaru. Zároveň kupujúci vyhlasuje že bol oboznámený s rozsahom prác a služieb zahrnutých v konečnej cene, porozumel im a súhlasí s nimi.
 3. Definícia prác

 

Spoločnosť FINOX BB, s.r.o. zabezpečuje odbornú montáž svojich výrobkov vyškolenými pracovníkmi v nasledujúcom rozsahu. Demontáž starých výplní, ktoré sú v cene montáže*. Osadenie a ukotvenie rámu nového okna do stavebného otvoru (v prípade, že dôjde pri vyvážení okna, alebo pri demontáži k drobnému porušeniu vonkajšieho ostenia sú tieto nerovnosti vyspravené špárovacou hmotou),  izolačné vyplnenie medzier po obvode okna PU penou, osadenie otváravých častí okien (krídel), nastavenie kovania pre správne otváranie a funkčnosť okien. Kompletné dokončovacie murárske práce z interiérovej časti**, ktoré zahrňujú aplikáciu polystyrénových panelov na múr (v prípade potreby), aplikácia stavebnej sieťky a rohových profilov, aplikácia omietkovej hmoty bežnou murárskou technikou. Cena murárskeho začistenia zahrňuje stavebný materi materiál potrebný na vykonanie dokončovacích murárskych prác spojených s inštaláciou nových okien. Cena murárskeho začistenia nezahŕňa zmenšovanie či zväčšovanie montážnych otvorov okien a dverí, maliarske práce t.j. brúsenie a hladenie omietkovej hmoty, stierkovanie stien ani maľba. Na želanie zákazníka je možné vykonanie uvedených prác za príplatok. Iba zákazník rozhoduje, či má záujem o kompletný rozsah prác, ktorý musí byť jasne definovaný v objednávke.

 

* demontáž nie je účtovaná, pokiaľ sa nejedná o zložité konštrukcie, kde je potrebný veľkokapacitný odvoz, ekologická likvidácia odpadu a oceľové konštrukcie

 

** Murárskym začistením sa myslí len začistenie vnútorného ostenia, v prípade, že je potrebné murárske začistenie vykonať aj z exteriérovej časti, je táto služba osobitne doúčtovaná podľa rozsahu vykonaných prác.Predávajúci si vyhradzuje právo použiť adekvátny technologický postup demontáže, montáže a murárskych prác podľa vlastného uváženia a faktického skutkového stavu diela v deň uskutočnenia inštalácie a skutkového stavu stavebných otvorov vzniknutých po demontovaní pôvodných okien. Subjektívne názory a postoje zákazníkov pred dokončením prác nemajú žiadny vplyv na dohodnutú výšku ceny objednávky, prípadne termín jej splatnosti. Na všetky typy použitých technologických postupov sa vzťahuje zákonom určená záručná lehota 2 roky. Prípadné výhrady a nedostatky si zákazník uplatní riadnou reklamáciou v zmysle občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za zmenu a skutkový stav rozmerov stavebných otvorov, ktoré nastanú po demontovaní pôvodných okien a to najmä v prípade, že okná boli zapustené do stavebného múru viac ako bolo možné zistiť bežnou ohliadkou.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť technické špecifikácie tovaru uvedené v objednávke a to aj po podpise objednávky a zložení zálohy a to najmä rozmery, t.j. šírku, výšku a hĺbku objednaného tovaru, podľa svojho uváženia, v prípade že si takéto úpravy vyžaduje faktický technický stav diela, zistený pri osobnom meraní a ohliadke miesta vykonania montáže technikom na to určeným spoločnosťou FINOX BB, s.r.o. .
 3. V prípade, že kupujúci objednáva iba tovar, bez služieb a montáže, objedná predávajúci okná podľa rozmerov a špecifikácií kupujúceho. Ak kupujúci požiadal predávajúceho o zameranie a predávajúci tak urobil, objedná predávajúci tovar na základe uskutočneného merania. Rozmery zadané do objednávky predávajúcim, sú rozmery zadané na základe predpokladaných vzniknutých stavebných otvorov a tolerancií, ktoré stanovujú štandardné technologické postupy montáže a demontáže, používané predávajúcim, o čom je kupujúci oboznámený a podpisom tejto objednávky podmienky akceptuje. Predávajúci nezodpovedá za skutočné stavebné rozmery otvorov a skutkový stav vzniknutý pri montáži objednaných materiálov, ak montáž nevykonáva zmluvný partner predávajúceho.
 4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť zvyšok kúpnej ceny v deň dodania tovaru alebo v deň splatnosti faktúry.
 5. V prípade neuhradenia celej kúpnej ceny v dohodnutom termíne stráca kupujúci nárok na všetky dohodnuté zľavy a výhody a bude od neho vymáhaná celá kúpna cena uvedená pred zľavami, zároveň bude kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň omeškania. Termín splatnosti dohodnutej sumy nie je ovplyvnený prípadnou reklamáciou.
 6. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar a služby v adekvátnej kvalite.
 7. Termín dodania okien nie je termín montáže ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
 8. Odporúčame Vám v zmysle normy STN 73 3134 montáž s použitím paropriepustných a nepriepustných,  vode odolných montážnych pások, ktoré chránia montážnu špáru pred prenikaním vlhkosti do špáry a významným spôsobom zlepšujú z dlhodobého pohľadu výslednú kvalitu montážnych prác z pohľadu tepelnej a zvukovej izolácie! Montážne pásky nie sú súčasťou cenovej ponuky, doceňujeme ich len na vyžiadanie zákazníka!